ค้นหาข้อมูลงานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
ทะเบียนและประมวลผล
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ห้องสมุดคณะ
การฝึกงาน คณะฯ
ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ฯ

ภาควิชาต่างๆในคณะวิศวะฯ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


ใบคำขอทั่วไป
วิสัยทัศน์ : บริการถูกต้อง รวดเร็ว ฉับไว คือ หัวใจของเรา
งานบริการการศึกษาเป็นส่วนงานหนึ่งใน คณะวิศวกรรมศาสตร์
มช.


งานบริการการศึกษาฯคณะวิศวกรรมศาสตร์.
เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางการศึกษา และสนับสนุนพัฒนางานวิชาการ และให้การสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสนับสนุนการทำงานของมหาวิทยาลัยให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีข่าวสาร :
Loading...
หน่วยงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์
ทะเบียนและประมวลผลงานบริหารทั่วไป
งานนโยบายแผน และประกันคุณภาพการศึกษางานการเงิน การคลังและพัสดุ
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ศูนย์บริการวิศวกรรมศูนย์วิศวกรรมชีวการแพทย์
สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์การฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
นักศึกษาทุน(facebook)นักศึกษาฝึกงาน(facebook)
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา(facebook)งานบริการการศึกษา(facebook)

คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเกษตรศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์ คณะบริหารธุรกิจ
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์
คณะวิจิตรศิลป์คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บัณฑิตวิทยาลัย สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสถาบันวิจัยสังคม
สถานวิชาการนานาชาติ สภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำนักทะเบียนและประมวลผล
สำนักหอสมุดสำนักบริการวิชาการ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.ศูนย์สตรีศึกษา
ศูนย์เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช.
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
Edserv.eng @ 2010 | http://edserv.eng.cmu.ac.th : งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 หมายเลขโทรศัพท์ 053-944179 แฟกซ์ 053-944113