ค้นหาข้อมูลงานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดต่อ งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
ที่อยู่
  งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200

หมายเลขโทรศัพท์ 053 944179 - 80
E-mail : edserv@eng.cmu.ac.th
 
สำนักงาน : ชั้นล่าง อาคารเรียนรวม 3 ชั้น (ใต้ห้องสโลป) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.
     
หมายเลขติดต่อในหน่วยงาน 053 944179 - 80 (ต่อ)
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
จัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
ทะเบียนและประมวลผล
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
วิศวกรรมพื้นฐาน
ห้องสมุด

นักศึกษาฝึกงาน , ตารางสอบ
ภาคพิเศษ
กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
ธุรการ / สารบรรณ

ต่อ 101
ต่อ 102
ต่อ 104
ต่อ 116 , 117 , 113
ต่อ 118 , 120
ต่อ 110 , 111
ต่อ 109
053-944116-8

ต่อ 105
ต่อ 107
ต่อ 115
ต่อ 114

 

Edserv.eng @ 2010 | http://edserv.eng.cmu.ac.th : งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 หมายเลขโทรศัพท์ 053-944179 แฟกซ์ 053-944113